mogelijkheden jongerenorganisaties

NJR zorgt niet alleen dat jongerenorganisaties meer en betere aansluiting vinden bij andere partijen, maar ook voor een betere structuur en meer houvast voor jongerenorganisaties. En dat is hard nodig. Jongerenorganisaties worden door partijen zoals de overheid steeds vaker betrokken. Goed nieuws! Maar we signaleren ook dat de druk op jongerenorganisaties de afgelopen jaren mede daardoor enorm is gestegen.


In 2019 hebben wij uitgebreid onderzoek uitgevoerd onder jongere bestuurders in Nederland. Daaruit bleek dat het voor jongerenorganisaties steeds lastiger wordt om een bestuur te vullen omdat het animo onder jongeren om een bestuursjaar te doen afneemt. Onder andere omdat het voor jongeren financieel een flinke uitdaging kan zijn om veel van je tijd te stoppen in een bestuursfunctie waar je vaak financieel niet veel voor terugkrijgt. In tijden van het leenstelsel en de toch al hoge studiedruk zijn er hoge drempels ontstaan voor studenten om naast je opleiding nog een bestuursjaar te doen. Daarom zijn we momenteel druk bezig om te kijken hoe we jonge bestuurders een extra steuntje in de rug kunnen bieden.


bestaande bestuursbeurzen

Jongeren die een bestuursjaar doen bij bepaalde jongerenorganisaties maken aanspraak op een bestuursbeurs. Dit is een financiële regeling voor studenten met een bestuursfunctie bij een jongeren- of studentenorganisatie en die studeren in het hoger onderwijs (hbo of wo). Daarnaast zijn er enkele voorwaarden waaraan de organisatie aan moet voldoen. Voor het volledige traject en waar je allemaal aan moet voldoen kun je hier terecht.

In de Regeling financiën hoger onderwijs is vastgelegd dat maximaal 40 politieke jongerenorganisaties of landelijke organisaties van enige omvang “die voor het hoger onderwijs relevante activiteiten ontplooien” aanspraak kunnen maken op een bestuursbeurs voor een vertegenwoordiger die “studeert in het bekostigd hoger onderwijs”. Op basis van het laatste overzicht zijn er op dit moment 35 organisaties die aanspraak maken op bepaalde financiële ondersteuning voor hun bestuursleden.


onderwijsinstellingen en bestuursbeurzen

Ook bieden veel onderwijsinstellingen een bepaalde financiële ondersteuning ter beschikking aan hun studenten die een bestuursfunctie vervullen bij een studentenvereniging of studentenorganisatie en aan studenten die deelnemen aan een medezeggenschapsorgaan. Doordat deze activiteiten soms zo veel tijd kunnen vergen dat je eventueel studievertraging oploopt, stellen zij als tegemoetkoming een bestuursbeurs ter beschikking. Hoe dit fonds genoemd wordt, verschilt vaak per onderwijsinstelling. Voor de actuele regeling die voor jou als jonge bestuurder eventueel relevant en beschikbaar is, verwijzen we je graag door naar je eigen onderwijsinstelling.


ontwikkelingen in de mogelijkheden

  • Een bestuursjaar moet voor iedere jongere toegankelijk zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Zoals je hierboven leest, komen eigenlijk alleen jongeren die studeren in het hoger onderwijs (hbo of wo) in aanmerking voor een bestuursbeurs. Daardoor maken we de drempel voor mbo-studenten alleen maar hoger. Gelukkig gaat daar nu verandering in komen. Minister van Engelshoven (OCW) heeft aangegeven het belangrijk te vinden dat alle studenten bestuurservaring kunnen opdoen, en dat zij vindt dat de ondersteuning daarbij goed geregeld moet zijn. De minister bekijkt momenteel hoe zij er het beste voor kan zorgen dat ook mbo-studenten deze beurs aan kunnen vragen. We houden dit natuurlijk goed in de gaten en zijn benieuwd hoe de minister ervoor gaat zorgen dat een bestuursjaar voor elke student, ongeacht de opleiding, toegankelijk is.
  • Om vergelijkbare en positieve ontwikkelingen in gang te zetten, kaarten we continue aan dat vanwege de financiële drempels, steeds minder jongeren ervoor kunnen kiezen om tijdens hun studie een bestuursjaar te doen. Dit doen we bij politici, ministers, ambtenaren… Kortom, overal waar we kunnen. Ons doel? Een ingang vinden om in de ondersteuning van jongerenorganisaties samen te werken met de overheid.
  • Naast dat we het probleem overal waar we kunnen aankaarten, zijn we continue op zoek naar oplossingen! Zo bekijken we op dit moment bijvoorbeeld verschillende financiële structuren in het buitenland om zo te ontdekken hoe het in andere landen geregeld is en of wij daar in Nederland iets van kunnen leren.


Heb jij vragen over de ondersteuning voor jonge bestuurders? Stuur een berichtje naar Maurice en dan kletsen we graag even bij!

meer van het bestuur