Jongerenconsultaties Hervormingsagenda Jeugd

Het aantal jongeren in de jeugdhulp (en de tijd dat ze gebruik maken van jeugdhulp) is de afgelopen jaren hard gestegen. Mede door personeelstekorten ontstaan er lange wachtlijsten, waardoor de overheid ziet dat er minder passende hulp beschikbaar is voor de meest kwetsbare jongeren. Daarnaast kost jeugdhulp de overheid veel meer geld. Kortom: de jeugdzorg staat onder druk. Met de Hervormingsagenda Jeugd wil de overheid samen met jeugdzorgaanbieders, professionals, ouders en jongeren oplossingen zoeken.

NJR is sinds het vaststellen van de Hervormingsagenda bezig geweest met ‘jongerenconsultaties’ om te onderzoeken wat jongeren van de plannen vinden. Via fysieke bijeenkomsten en een online vragenlijst hebben we bijna 650 jongeren gesproken. In het rapport presenteren we de alle uitkomsten. Onze belangrijkste boodschap: jongeren weten heel goed wanneer zij professionele hulp nodig hebben en wanneer zij zelf iets op kunnen lossen. Zij willen dan ook geloofd worden wanneer zij de stap maken naar professionele hulp.

Aan de Hervormingsagenda is sinds 2021 gewerkt door de Rijksoverheid, samen met gemeenten, aanbieders van jeugdzorg, jeugdzorgprofessionals en cliëntenorganisaties (vertegenwoordigers van jongeren en ouders). In de Hervormingsagenda staat wat de betrokken partijen tot en met 2028 gaan doen om het jeugdhulpstelsel te verbeteren. Deze afspraken worden verder uitgewerkt in onder andere concrete wetsvoorstellen en actieplannen. NJR heeft deelgenomen aan de overleggen rondom de Hervormingsagenda om het jongerenperspectief in te brengen. De Hervormingsagenda is in juni 2023 opgesteld en door alle relevante partijen ondertekend. Dat betekent dat er een start gemaakt kan worden met de verdere uitwerking en uitvoering van de afspraken die in de Hervormingsagenda gemaakt zijn.

NJR heeft jongerenconsultaties opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, met twee doelen:

  1. Het peilen van de mening van jongeren over de individuele maatregelen in de Hervormingsagenda die relevant zijn voor jongeren.
  2. Het verzamelen van input, wensen, aandachtspunten en zorgen van jongeren die gebruikt kunnen worden bij de verdere uitwerking van de Hervormingsagenda, los van hun mening over deze maatregelen.

Aan de jongerenconsultaties hebben bijna 650 jongeren meegedaan, via focusgroepen en via een online vragenlijst. Zo hebben wij een brede groep jongeren kunnen spreken: van jongeren die (nog) nooit in aanraking zijn geweest met jeugdzorg tot aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg zitten. Hierbij is breed samengewerkt met ervaringsdeskundige organisaties.

De komende tijd blijft NJR verbonden aan de Hervormingsagenda, door met dit rapport in de hand deel te nemen aan de verschillende werkgroepen die verder werken aan uitwerking en implementatie van de Hervormingsagenda. Ook gaan we langs bij de andere organisaties die verbonden zijn aan de Hervormingsagenda (ministeries, gemeenten, aanbieders, professionals en cliëntenorganisaties) om dit rapport te presenteren en met hen het gesprek aan te gaan over de resultaten en hoe we deze een plek kunnen geven in de uitwerking van de Hervormingsagenda.

NJR wil alle jongeren en betrokken partners bedanken voor het willen en durven geven van hun waardevolle input. Jullie inzichten, ideeën en perspectieven zijn van essentieel belang geweest voor dit rapport. Dank jullie wel!

  • Hier vind je de hele rapportage
  • Hier vind je de samenvatting

Of check de one pager

One pager jongerenconsultaties.jpg

meer weten?

Wil je meer informatie over de Hervormingsagenda? Ga naar Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028 | Rapport | Rijksoverheid.nl

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen over de rapportage? Neem dan contact op met het Expertisebureau via [email protected]