Alle jongeren verdienen de best mogelijke kansen om zich optimaal te ontwikkelen en zoveel mogelijk geluk en welzijn te ervaren. Dat kunnen we bereiken als iedereen al van jongs af aan zijn potentie kan ontdekken en deze verder kan ontwikkelen en inzetten.
Namens het Kinderrechtencollectief heeft NJR het programma Kinderrechten in de Jeugdzorg ontwikkeld. Dit programma richt zich op het versterken en verduurzamen van de inbreng van ervaringsdeskundige jongeren in jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen, om er zo voor te zorgen dat jongeren passende zorg ontvangen en daardoor zoveel mogelijk welzijn en geluk kunnen ervaren. Centraal in de uitvoering staan de succesfactoren in het werken met jongeren van NJR en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Jongeren in jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen hebben dagelijks te maken met de zorg die zij ontvangen, wat voortvloeit uit het gevoerde beleid. Zij verblijven voor bepaalde tijd in een instelling, doen ervaring op met de dagelijkse praktijk en dat maakt hen op dit vlak ervaringsdeskundig. Al deze opvattingen en ervaringen vormen een schat aan inzichten voor de instelling en het lokale jeugdbeleid. De potentie om met hun ervaringsdeskundigheid een positieve bijdrage te leveren aan het leven van hun peers en de kwaliteit van zorg en beleid is onder deze jongeren aanwezig!

Aanpak Kinderrechten in de Jeugdzorg
Om deze potentie aan te jagen gebruikt NJR haar succesfactoren in het werken met jongeren als richtingaanwijzers om ervoor te zorgen dat de inbreng van jongeren ook daadwerkelijk bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg. Dankzij een trainings- en ondersteuningsprogramma vergaren jongeren de vaardigheden die op individueel niveau bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling (o.a. zelfvertrouwen, oplossingsgericht denken, etc.) en die daarnaast de kwaliteit van hun inbreng op beleidsprocessen vergroot.

Tijdens een presentatie- en debattraining – met aansluitend een Lagerhuisdebat – worden ervaringen, opvattingen en ideeën van alle jongeren uit de instelling over de zorg en het beleid gedeeld met leeftijdsgenoten, professionals en beleidsmakers in de instelling. Deze aanpak zorgt ervoor dat de ideeën van de jongeren over betere zorg kunnen worden meegewogen in de beleidsprocessen van de instelling. Dan zijn er ook nog instellingen die met een jongerenraad werken. Tijdens een jongerenraadtraining duiken we met de leden van de jongerenraad in één of meerdere vraagstukken die door henzelf of door de instelling worden aangedragen. Oplossingen voor deze vraagstukken presenteren we aan de (zorg)professionals die hierover gaan binnen de instelling. Dankzij de trainingen ontdekken jongeren hun Sterke Punten, worden zij zich bewust van wat hun positie is binnen de instelling, hoe ze die positie gezamenlijk kunnen versterken en welke voorzieningen de instelling dient te bieden om gestand te doen aan kinderrechten.

Resultaten
Met de uitvoering van dit programma registreren we instelling overstijgende signalen en trends én leggen we de link tussen jongeren en beleidsbepalers van de instelling en gemeenten, zodat deze bevindingen belanden op de plekken waar actie ondernomen kan worden. We zetten daarmee het leren in en van de praktijk centraal en helpen beleidsmakers op instellings- en gemeentelijk niveau met het stellen van doelen met betrekking tot de betrokkenheid van jongeren in de ontwikkeling en toetsing van ontwikkelingsgericht jeugdbeleid. We doen dit om de methodische en procesmatige kwaliteit rondom het opgroeiklimaat van jongeren te verbeteren, en om aantoonbaar te maken hoe en waarom het beleid werkt.

En verder…
NJR blijft zich ervoor inzetten dat de inbreng van ervaringsdeskundige jongeren een explicieter onderdeel wordt van het beleid binnen instellingen. Het is en blijft van belang dat zorgprofessionals, beleidsmakers en -bepalers inzicht verwerven in de posities, ervaringen en ideeën van jeugdigen, en dat zij jongeren zien als onderdeel van de drie-eenheid. Hoe organiseer je dit en hoe zorg je dat die inbreng van waarde is? Om die vragen te beantwoorden trekken we zoveel mogelijk op met instellingen zelf, maar juist ook met gemeenten en landelijke partners zoals het JeugdWelzijnsBeraad, die ervoor kunnen zorgen dat de gedachte achter de Jeugdwet ook daadwerkelijk ter hand wordt genomen.

Instellingen die al deelnamen:
JJI Amsterbaken, Behandelcentrum Woodbrookers, Bijzonder Jeugdwerk Brabant, Forensisch Centrum Teylingereind, DJI de Hartelborgt, Intermetzo Zeist, Juvaid het Poortje, de Koppeling, Pluryn, SJSJ Icarus, SJSJ ’t Keerpunt, Stichting JJC en Wilster het Poortje.


Neem voor meer informatie over dit project contact op met Denise Puijk door te mailen naar DenisePuijk@NJR.nl.

Posted
AuthorNJR