volgens de jongerenraad van Trias Jeugdhulp

Zeker in de jeugdzorg is het belangrijk dat er actief contact is tussen jongeren, professionals en beleidsmakers. Jongeren zijn immers de personen die dagelijks de gevolgen van het gevoerde beleid ervaren. Actief luisteren en jongeren zien als volwaardige gesprekspartners zijn volgens de Jongerenraad van Trias belangrijke randvoorwaarden voor positief jeugdbeleid.

Voor NJR Professionals vertellen jongeren van de Jongerenraad van Trias Jeugdhulp op welke manieren zij daar invulling aan geven binnen én buiten de instelling. 

LUISTER naar ons
Vlak voor de transitie is er vanuit Trias een theaterstuk gemaakt en gespeeld: “LUISTER”. In dit stuk vertelden jongeren over hun ervaringen in de jeugdzorg. Vijf jongeren uit de jongerenraad van Trias Jeugdhulp deden mee en het stuk is in verschillende gemeenten in Overijssel gespeeld. Het heeft veel teweeg gebracht bij wethouders, raadsleden, beleidsmakers, jeugdzorgprofessionals en andere betrokkenen die beslissingen zouden gaan maken voor jongeren. Sommige van hen hadden nog niet eerder gehoord wat de ervaringen van jongeren in de jeugdzorg zijn. Het was ook goed en interessant om na de voorstelling met het publiek in gesprek te gaan over onderwerpen die de jongeren belangrijk vinden. Dankzij deze voorstelling kregen de aanwezigen een ander beeld over de jeugdzorg, ze hebben kunnen ervaren hoe het is voor jongeren die gebruik maken van jeugdzorg. 

Neem ons serieus
De jongerenraad heeft samen met NJR een Lagerhuisdebat georganiseerd over de kansen en uitdagingen rondom de transitie, waarin we onze ervaringen hebben gedeeld met wethouders, raadsleden, beleidsmakers, professionals en ouders. Om de jongeren te bewapenen met presentatie- en debatskills, kregen zij vooraf een training van NJR trainers. Tijdens het debat bleek dat de bestuurder van Trias, maar ook de wethouders en beleidsmakers erg onder de indruk waren van onze inbreng. We voelden ons erg serieus genomen, met name omdat we leuk en respectvol werden benaderd. Dit debat heeft uiteindelijk geleid tot een nadere kennismaking met diverse wethouders, die ons regelmatig vragen om mee te denken over toekomstig jeugdbeleid.

Zie ons als volwaardige gesprekspartner
Ook binnen Trias Jeugdhulp is onze mening van belang en wordt er ook echt wat mee gedaan. Er wordt bijvoorbeeld twee keer per jaar een brainstormsessie georganiseerd met telkens een ander thema. Voor de thema’s kan iedereen ideeën aanleveren. 
Hierbij zijn alle raden aanwezig, zoals cliëntenraad, pleegouderraad en ondernemenigsraad, de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en de Jongerenraad. Tijdens de laatste brainstormsessie brachten we een idee in vanuit het JeugdWelzijnsBeraad, om ‘het hulpverleningsplan’ in het vervolg ‘het toekomstplan’ te noemen. Dat klinkt veel positiever en hiermee wordt de nadruk meer op de oplossing dan op de problemen gelegd. Dit vonden ze binnen Trias een goed idee en het is vervolgens direct uitgevoerd. Voor ons is het heel fijn om te merken dat onze ideeën direct opgepakt worden. We vinden het belangrijk om onze successen te delen met anderen in de instelling, dat doen we bijvoorbeeld via een nieuwsbrief.

Denk positief: wat is het ideaalplaatje? 
Wethouder Ed Anker van de gemeente Zwolle, heeft ons onlangs uitgenodigd om deel te nemen aan ‘de Droomsafari’. Hierin zitten verschillende organisaties uit Zwolle die te maken hebben met jeugd, zoals scholen, de huisarts, het algemeen maatschappelijk werk, jeugdzorg, jeugd-ggz, enzovoort. Tijdens deze droomsafari kijken we gezamenlijk hoe het jeugdbeleid de komende jaren vorm kan worden gegeven in de gemeente Zwolle. Door middel van workshops worden diverse thema’s verder uitgewerkt waar wij ook aan mee doen. We kijken hierin naar waar we trots op zijn en waar kansen liggen. We zien hierin terug dat onze mening echt telt!  

Sta open voor onze mening
Door al onze activiteiten merken we dat we een goede positieve relatie hebben met de bestuurder van Trias en de wethouder van Zwolle. We worden door hen gevraagd om mee te denken en merken dat onze mening ertoe doet.

Fokko Witteveen, bestuurder Trias Groep aan het woord:
"Het is voor mij als bestuurder van een jeugdzorginstelling ondenkbaar beleid te maken zonder daar de jongeren, middels de jongerenraad, bij te betrekken en hun mening te vragen. Ik mag mij gelukkig prijzen met een actieve en kritische jongerenraad. De standpunten die zij inbrengen zijn doorgaans verfrissend, vernieuwend en altijd constructief qua toon. Van mopperen heb ik nimmer iets vernomen. Het is mooi om te zien hoe de jongeren, mede dankzij de professionele ondersteuning van een door de organisatie aangestelde ondersteuner, hun talenten kunnen benutten en de eerste ervaringen opdoen in medezeggenschap en inspraak. Ik ben altijd weer onder de indruk van de dynamiek en de veerkracht die ze tonen. Het contact met de jongerenraad levert mij veel inspiratie op en leidt tot kwalitatief beter beleid.’’

Impact in heel Nederland
Wij als Jongerenraad willen onze stem overal laten horen en zo bijdragen aan positief jeugdbeleid. Wij zijn onlangs nog op bezoek geweest  in de Tweede Kamer in Den Haag en hebben een gesprek gehad met Shamir Ceuleers (beleidsmedewerker Christen Unie). We hebben gesproken over wat hun taak nu is binnen de politiek en of ze zicht hebben op wat er speelt binnen de gemeentes. Tevens hebben we verteld wat we zelf doen binnen Trias. Ook zijn we op bezoek geweest bij de wethouders van de gemeente Kampen en Hellendoorn. 

Tips voor (jeugdzorg)professionals en beleidsmakers

  • Betrek jongeren bij de uitvoering en ontwikkeling van beleid. Laat blijken dat onze mening ertoe doet, bijvoorbeeld door direct door te pakken. 
  • Zorg voor een enthousiaste bevlogen begeleider voor de jongerenraad die de taal van de jongeren spreekt en ze begeleidt met activiteiten en overleggen. Dit zorgt voor een veilige sfeer, waardoor jongeren kunnen groeien en hun mening ook durven te geven.
  • Blijf met ons praten in plaats van over ons en zoek het gesprek met de jongeren en de positiviteit in de jongeren op!

Ons motto is: er mag even gemopperd worden, maar we willen vooral vooruit kijken hoe het beter kan en toekomstgericht bezig zijn. Dat geeft ons energie!

Geschreven door: De Jongerenraad van Trias onder begeleiding van Hermien Wieberdink

Trias biedt in Overijssel met zo'n 320 professionals ondersteuning bij opvoeden en opgroeien in brede zin. Denk aan hulp-aan-huis, spoedhulp, crisis-opvang, 24-uurszorg, pleegzorg en begeleiding/behandeling rondom (vecht)scheiding. Trias werkt samen met ruim 450 pleeggezinnen en 13 gezinshuizen. De actieve Jongerenraad telt momenteel 6 leden. De raad adviseert het bestuur van Trias gevraagd én ongevraagd over allerhande onderwerpen die jongeren bij Trias aangaan. De Jongerenraad geeft jongeren die door Trias worden ondersteund een stem, zowel intern als extern bij overleggen met wethouders en beleidsmakers en bij bijeenkomsten van bijvoorbeeld het JeugdWelzijnsBeraad. Hier zijn zij als jongerenraad bij aangesloten.