Aanleiding
De transformatie van de zorg voor jeugd, die met de invoering van de nieuwe Jeugdwet gepaard gaat, biedt de uitgelezen kans om bij het opstellen en uitvoeren van het jeugdbeleid goed naar de behoeften van jongeren te kijken. In samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft NJR een programma ontwikkeld waarin we samen met gemeenten kijken hoe je dit het beste kan doen. Daarbij hebben we een aantal uitgangspunten vastgesteld. Om te zorgen dat jeugdbeleid succesvol is, moet het worden geformuleerd volgens de principes van de Gouden Cirkel: vanuit een helder omschreven ‘waarom’, wordt het meest passende ‘hoe’ vastgesteld en van daar uit gekeken welke ‘wat’ daarbij past. Het waarom van jeugdbeleid is dat we willen dat jongeren de best mogelijke kansen krijgen om geluk te ervaren en zich maximaal te ontplooien. Het hoe dat daaruit volgt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de drie psychologische basisbehoeften van jongeren: de behoefte aan autonomie, competentie en verbinding. En het wat van de uitvoering verschilt per plaats en per doelgroep, maar het is een bewezen succes om met jongeren te starten bij hun behoefte aan competentie, met activiteiten waardoor ze hun sterke punten ontdekken en ontwikkelen. 

De randvoorwaarden voor succesvol  jeugdbeleid zijn ook helder: er is alleen kans van slagen als er een sterke verbinding en interactie is tussen de belangrijkste betrokkenen, namelijk jongeren, professionals en beleidsmakers. Deze samenwerkingsrelatie noemen wij 'de drie-eenheid van het jeugdbeleid'. Hoe minder hecht die drie-eenheid is, hoe minder effectief het beleid zal zijn. 

Aan de slag
Vanuit bovenstaande uitgangspunten hebben we samen met gemeenten, professionals en jongeren op lokaal niveau ons programma ontwikkeld: het NJR Impactprogramma. Dit programma is voor gemeenten in Nederland die vastbesloten zijn om echt succesvol jeugdbeleid te ontwikkelen. Het NJR Impactprogramma richt zich op het optimaliseren van het jeugdbeleid zelf èn van de concrete uitvoering van het beleid in de praktijk. 

In 2014-2015 zijn 10 gemeenten aan de slag met actuele vraagstukken rondom (positief) jeugdbeleid die binnen de eigen gemeente leven. Voor het beantwoorden van het vraagstuk wordt er een sterke verbinding gelegd tussen de drie belangrijke spelers: jongeren, uitvoeringsprofessionals en beleidsmakers uit de gemeente. Dit gebeurt door middel van een Scenario Game en Work Lab waarin het waarom, hoe en wat van het vraagstuk besproken en uitgewerkt worden tot een concrete activiteit om het vraagstuk op te lossen. NJR ondersteunt de lokale teams door best practices en de werkzame principes achter deze best practices te introduceren. 

De vraagstukken waarover wordt gesproken in de deelnemende gemeenten, is divers. In de ene gemeente staat talentontwikkeling centraal, terwijl elders wordt gesproken over jongerenparticipatie en duurzame ontwikkeling. Op deze manier sluit het NJR Impactprogramma volledig aan bij de ‘couleur locale’  in de desbetreffende gemeente.

In de praktijk
"Dit is precies wat ik in gedachten had’’, aldus een tevreden beleidsmedewerker Jeugd na een geslaagde Scenario Game. In deze eerste editie van het NJR Impactprogramma zijn leuke, constructieve resultaten neergezet, in de meeste gevallen grotendeels gedragen door jongeren zelf. Naast de vele creatieve ideeën die zijn ontstaan voor een vraagstuk, zijn ook bijkomstige doelen zichtbaar. Het bij elkaar brengen van belangrijke stakeholders in het komen tot succesvol jeugdbeleid mondt onder andere uit in een gedeelde visie, meer begrip voor elkaar en een heldere rolverdeling. Meerdere werelden zijn letterlijk bij elkaar gebracht. Dat klinkt voor de ene gemeente als een logische zet, voor de andere gemeente is dit een waardevol inzicht waar ze in de toekomst vaker gebruik van zullen maken. Wat blijft hangen zijn de positieve reacties van jongeren. Het is niet alleen bijzonder om uitgekozen te worden om ergens over mee te denken, maar het is soms ook fijn om even te kunnen spuien. Het feit dat hun mening ook daadwerkelijk iets zal betekenen voor de toekomst en dat deze resultaten ook zichtbaar worden, maakt dat een groot deel van de jongeren vaker betrokken wil zijn. 

Kennisdeling
In september komen de deelnemende gemeenten samen in een Invitational Conference om ervaringen te delen en strategieën en uitgangspunten voor succesvol jeugdbeleid te identificeren. Deze inzichten zullen ook gepresenteerd worden, hier op NJR Professionals, evenals de werkwijzen en inzichten die tijdens het NJR Impactprogramma worden opgedaan door de gemeenten en NJR.
   
Eind 2015 wordt het NJR Impactprogramma afgerond met een groots opgezette NJR Impactday. Tijdens deze dag worden onder meer alle ‘best practices’ van deelnemende gemeenten gedeeld met alle gemeenten in Nederland, jongeren, professionals, het ministerie van VWS en fondsen. 

Meer weten of een plekje op de gastenlijst bemachtigen? Stuur dan naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer door naar estherpeeters@njr.nl 

Het NJR Impactprogramma wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Posted
AuthorNJR